Intro animatie achtergrond
NuStraks
Home Legenda
Legenda
Sluiten

Wat kan er mis gaan en hoe lossen we het op?

December 2020

Video voorkeursalternatief Meanderende Maas

April 2020

Project Meanderende Maas gaat de dijk van Ravenstein tot de sluis bij Lith veiliger maken, de Maas meer ruimte geven en de kansen benutten om het gebied mooier en economisch sterker te maken. In deze video laten we zien hoe 10 organisaties samen met de omgeving, vormgeven aan de toekomst van het gebied, met oog voor de bestaande kwaliteiten. Rijk en regio investeren samen in Meanderende Maas. Dit past in het Nederlandse Hoogwaterbeschermingsprogramma, de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. Het resultaat is in 2028: een sterkere dijk en een prachtig gebied met ruimte voor mens, rivier en natuur. Veilig en mooi.

Meanderende Maas uitgelegd in een animatievideo

December 2017
Uitklappen
Lees toelichting
Inklappen
Button

Navigatie

Interactie

Introductie

De interactieve kaart over het voorlopig ontwerp Meanderende Maas laat zien waar we maatregelen in het projectgebied gaan uitvoeren voor:

Impressies toekomstige situatie

In komend jaar gaan we nog veel preciezer kijken hoe de maatregelen tot in detail eruitzien. De visualisaties in de interactieve kaart geven een impressie van de toekomstige situatie. Het is de stand van nu, het voorlopig ontwerp, er kan nog wel wat veranderen.

Het voorlopig ontwerp gaan we in 2021 samen met de aannemer verder uitwerken tot definitief ontwerp. Medio 2022 is het definitief ontwerp gereed voor de terinzagelegging en inspraak. Na de definitieve besluiten start de uitvoering in 2023.

Aan de interactieve kaart zijn geen rechten te ontlenen.

Sterke dijk met behoud karakteristieke bomen bij dorpen

|

We maken de dijk stabiel, voldoende hoog en voorkomen dat er zand onder de dijk wegspoelt, piping genoemd. In de kaart kunt u 49 locaties aanklikken om het profiel voor die specifieke locatie van de dijk tussen Ravenstein en Lith te bekijken. In onderstaande video krijgt u uitleg over wat u ziet in de profielen. Als u op de kaart inzoomt, ziet u meer informatie.

Meer informatie over ontwerp dijk

Op www.meanderendemaas.nl/dijk is per deelgebied het ontwerp nader toegelicht. Ook treft u informatie aan over hoe het ontwerp voor de dijk tot stand is gekomen en de vijftien veel gestelde vragen en antwoorden over de dijkversterking.

Vervolg

Bij het tot in detail uitwerken van het definitief ontwerp van de dijk maken we gebruik van de informatie die wij van bewoners en eigenaren van gronden aan de dijk tijdens de dijktafels in januari/februari 2021 hebben gekregen. We blijven daarbij in contact met bewoners via bijvoorbeeld keukentafelgesprekken en later dit jaar nog te plannen dijktafels.

Ruimte voor de Maas en nieuwe natuur

We maken ruimte voor de rivier, zowel aan de Gelderse als Brabantse zijde. Daarmee verlagen we de waterstand en is een geringere verhoging van de dijk mogelijk. De oude meanders van de Maas maken we weer zichtbaar en zijn waardevol voor natuur, kwaliteit van het water (Kader Richtlijn Water) en recreatie.

Het creëren van ruimte voor de rivier biedt een unieke kans om een belangrijke bijdrage te realiseren aan een riviernatuurpark. Dit is een groot aaneengesloten natuurgebied langs de Maas. Het gebied maakt deel uit van het programma Meer Maas van Natuurmonumenten, de Programmatische Aanpak Grote Wateren vanuit het Rijk en het Natuurnetwerk Brabant. Met het inrichten van ongeveer 600 ha rivier- en moeraslandschap, voldoen we aan de opgave van Natuurnetwerk Brabant. Dit landschap bevat nieuwe geulen, rietmoerassen, struwelen en bossen en ook open graslanden.

Kansen voor recreatie en versterking economie

Met de gebiedsmaatregelen ontstaat een nog aantrekkelijker gebied om te wonen, werken en te bezoeken. We houden hier rekening mee door de aanleg van een wandelnetwerk in de uiterwaarden en diverse parkeervoorzieningen. De huidige fietspaden op de tuimeldijken verbreden we en we leggen op de dijk 6,5 km nieuwe fietspaden aan. De vaardiensten van de veerponten blijven ongewijzigd.

Megen en Ravenstein zijn aantrekkelijke historische vestingstadjes en een belangrijke schakel in de Zuiderwaterlinie. Het gezicht van Megen aan de Maas versterken we door de historische relatie met de rivier weer tot leven te brengen. Ravenstein gaan we nog meer herkenbaar maken als vestingstad aan de rivier. De haven van Oss maken we beter bereikbaar. Met een nieuwe generatie bakenbomen langs de Maas behoudt de rivier haar eigen identiteit.

Nieuwe generatie bakenbomen

De huidige bakenbomen zijn circa 80 jaar geleden geplant. Als baken voor de scheepvaart na de kanalisatie om de loop van de vaargeul te zien bij hoogwater. Alle projectpartners zijn het erover eens dat de bakenbomenstructuur in het Maaslandschap als iconisch element behouden moet blijven.

Door de hoge leeftijd van de bomen zullen er de komende decennia steeds meer bomen omvallen, waardoor een verbrokkeld beeld ontstaat. Daarom is enkele jaren geleden door alle gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat begonnen met een bakenbomenstrategie voor de hele bedijkte Maas, van Sambeek tot Geertruidenberg.

Vanuit project Meanderende Maas zorgen we voor een nieuwe generatie bakenbomen binnen de nieuwe inrichting van het gebied. Dat doen we door de aanplant van jonge bomen op het veelal verlaagde maaiveld. Daarmee garanderen we de markante lijn van bakenbomen in het landschap voor toekomstige generaties.

In de visualisatie bij Megen ziet u de ontwikkeling van de nieuwe generatie bakenbomen door de jaren heen.

Maasbommel

De Veerweg blijft op de huidige hoogte van circa +6,7 NAP. Aan beide zijden verlagen we het maaiveld. Westelijk van de Veerweg verlagen we het maaiveld circa 1m en oostelijk ter plaatse van het camperterrein circa 1,3m. Na verlaging ligt het terrein nog een halve meter boven stuwpeil en zal het grootste deel van het jaar bruikbaar zijn als camperterrein.

De Waarden

De Lelyzone van De Waarden, het gebied langs de rivier, graven we 1m tot 1,2m af naar +5.40 m NAP, maar nog 50cm boven zomerpeil. In de Lelyzone komt een nevengeul (strang) die is verbonden met de Maas. Zo krijgt de rivier flink meer ruimte.

In het ontwerp voor De Waarden is rivier- en moeraslandschap met stroomdalgraslanden opgenomen. Met ooibos en wandel- en struinpaden. We verlagen de kern van het gebied en volgen daarbij de afzettingslagen in de ondergrond die de rivier hier duizenden jaren geleden heeft afgezet (het zogenoemd reliëfvolgend ontgraven). De ontwikkeling van de kern van De Waarden is afhankelijk van de medewerking van de huidige grondeigenaren.

De veerpont blijft bereikbaar via de Tienmorgenstraat en de twee bruggen over de meander.

Ravenstein

Er is afgelopen tijd uitgebreid studie gedaan naar de mogelijkheden van dijkversterking in combinatie met het versterken van het karakter van Ravenstein als vestingstad binnen de Zuiderwaterlinie. De bereikbaarheid van De Heus en de inpassing van het terras van restaurant ’t Veerhuis is ook intensief onderzocht. In het voorlopig ontwerp houden we rekening met archeologische waarden en de karakteristieke bomen. Geheel in lijn met het voorkeursalternatief.

Voor de dijkversterking bij Ravenstein is een combinatie van verschillenden typen dijk de beste oplossing. De kart van de dijk bevat van alle vier de typen een dwarsprofiel.

Diedensche Uiterdijk

De Lelyzone, het gebied langs de rivier, verlagen we voor de ruimte voor de rivier. Langs de Maas komen bloemrijke graslanden met een weids uitzicht. Op de rand van de Lelyzone komt een vogelkijkplek, bereikbaar via het Lange-Afstand-Wandelpad.

De oude Maasloop maken we herkenbaar door een aaneenschakeling van geulen, poelen en plassen, afgesloten van de rivier. De aanwezige poelen en plassen in het zuiden behouden we. Er ontstaat rivier- en moerasnatuur.

De huidige bomenlanen van Rulstraat en Maasakkerstraat dwars door de Diedensche Uiterdijk behouden we grotendeels. We maken er een fietspad en/of wandelpad van met een verlaging ter hoogte van de meanders. Fietsend is er in de verte afwisselend zicht op bakenbomen, de tv-toren of de kerktoren van Megen. De bestaande camping is met de auto vanaf Megen via de Rulstraat bereikbaar.

Verder van de Maas af in de stroomluwe delen komen bomen, struikgewas en circa 50 ha ooibos. Er is afwisseling tussen open en dicht begroeide delen.

Op de plek van het voormalige ‘Huis te Maasakker’ komt een hoogwatervluchtplek voor de dieren.

Ter hoogte van de tv-toren komt een parkeerplaats.